نیازمندیهای لندن - کامپیوتر, کافـی شاپ ایرانی - کتابخانه - کتاب فـروشی

نـیـازمـنـدیـهـا
کتاب زرد لندن - راهنمای مشاغل ایرانیان انگلستان Yellow Pages
 020 7998 9294
 قهوه خانه ، آبمیوه و ساندویچ کافی شاپ آیس پک
 020 7435 1767
  کافی شاپ افسانه
 020 7603 2379
  کافی شاپ زرتشت
 
   
کـامـپـیـوتـر   کـامـپـیـوتـر
 020 8343 3600
 123 Ballards Lane, London N3 2PA کامپیوتر  Global Pc Ltd قطعات, تعمیرات, موبایل
 
کـتـاب فـروشـی   کـتـاب فـروشـی
 020 8455 5550
  فرهنگسرای لندن
 020 7603 8909   کتاب فروشی زمان
 020 7603 6936   خانه کتاب
  020 8993 6384   کتاب خانه مطالعات ایرانی