نیازمندیهای لندن - مینی کـب لندن - مواد غـذایی - موسیقـی - موسسات

نـیـازمـنـدیـهـا
کتاب زرد لندن - راهنمای مشاغل ایرانیان انگلستان Yellow Pages
ویزا - مهاجرت London Travel Agency Ltd.
35 Norman Court, Nether Street, London N3 1QQ
Tell: 020 8346 1660 - 075 3163 2111
www.LondonTravelAgency.co.uk
 اخـذ ویـرا , اقـامـت مهـاجـرت به انگـلستـان
 020 0000 0000
   شرکت ساختمانی
     
مـینـی کــب مـینـی کــب مـینـی کــب
 020 7272 3300
 Archway, N19 3TD
Lady M Cabs مینی کب
 020 8959 0445
 Ballham Station Road, SW12 9SG Top M Cabs مینی کب 
 020 8203 5881
 Ballard Lane, Finchley Central, N31 1XY
Primer Cabs مینی کب
 020 7277 2222
 Camberwell Road, SE5 0EN Ruskin Cars مینی کب
 020 8748 6265
 Castelnau, SW13 9ER Barners Cars مینی کب
 020 7722 2111
 Chalk Farm Parade, NW3 2BN Radio Cars مینی کب
 020 7498 4499
 Clapham High Street, SW4 7TR Clapham  مینی کب
 020 7582 6676
 Clapham Road, SW8 0PZ Mini Cabs مینی کب
 020 7237 0189
 Dockhead SE1 2BS Dockhead مینی کب
 020 7706 4692
 Edgware Road, W2 1DH
Exective مینی کب
 020 7703 0134
 Elphant Road, SE17 1LB
Elephant مینی کب
 020 7703 0134
 Elphant Road, SE17 1LB
Elephant مینی کب
 020 7375 2600
 Fashion St. Shadwell, E1 6PX
City Ways مینی کب
 020 8346 8807
 Finchley, X
EL Ceedo مینی کب
 020 7433 1000
 Finchley Rood, NW3 6EH
Standard مینی کب
 020 7328 2494
 Finchley Rood, NW3 6EH
Swiss Cott.. مینی کب
 020 7794 4333
 Finchley Central Station
Great North مینی کب
 020 7490 3322
 Great Eastern St. EC2A 3JD
Shoreditch مینی کب
 020 7221 3888
 Narrow Road, W9 2HT
Natting Hill مینی کب
 020 8445 3050
 High Road, N12 0BP
Tally Ho مینی کب
 020 8519 0305
 High Road Leytonston, E11 4HH
Thatched مینی کب
 020 7609 3003
 Holloway Road, N7 8LT
Yellow Cou.. مینی کب
 020 7609 3003
 Kennington Lane, SE11 5QS
Victory Cars مینی کب
 020 7033 9911
 Kingsland Road, E2 8AG
Mini Cabs مینی کب
 020 7241 3000
 Kingsland Road, Hackney, E8 4AA
Travel Serv.. مینی کب
 020 7229 7700
 North Kensington, W10 6HJ
Regal Cabs مینی کب
 020 8533 9992
 Lauriston Road, E9 7HJ
Village Cars مینی کب
 020 7350 2000
 Lavender Hill, Battersea, SW11 5QJ
KV Cars مینی کب
 020 7434 2002
 Lexington Street, W1F 5QJ
Soho Cars مینی کب
 020 7033 9797
 London City, E2 8AG
Crescent Car مینی کب
 020 9336 7444
 London Central Markets, EC1A 9NL
Farington مینی کب
 020 8986 4211
 Mare St., E8 3RH
Mare St.  مینی کب
 020 8694 9299
 New Cross Road, SE14 6AR Direct Cars مینی کب
 020 7703 7373
 Old Kent Road, SE1 5UB
Old Kent مینی کب
 020 7720 4404
 Old Town, SW4 0JY
Chequers مینی کب
 020 7837 0000
 Rosebery Avenue, EC1R 4SD
Rosebery مینی کب
 020 7734 8970
 Ropert St. Soho, W1D 7PD
London Cab مینی کب
 020 7228 6666
 Saint John's Hill, SW11 1TH
Abacus Cars مینی کب
 020 2111 4103
 Saltram Crescent, W9 3JU
Mini Cab مینی کب
 020 7828 1856
 Schomberg House, SW1P 4BL
Westminsterمینی کب
 020 7602 9991
 Shepherd's Bush Road, W6 7LP
Adam Cars مینی کب
 020 8560 0004
 South Ealing Road, Ealing W5 4RP
Chiswick مینی کب
 020 7407 3456
 Southwark Bridge Road, SE1 6NP
Waterloo  مینی کب
 020 7237 0543
 Southwark Park Road, SE16 2JH
Star Cars مینی کب
 020 7357 9999
 Southwark Street, SE1 1TU
London Br.. مینی کب
 020 7403 3333
 Spurgeon Street, SE1 4YP
Express Na.. مینی کب
 020 7254 4545
 Stoke Newington High Street, N16 8EL
Sams Cars مینی کب
 020 8542 0777
 The Broadway, SW19 1RQ
Wimbledon مینی کب
 020 8342 8585
 Tottenham Ln. N8 8PT
High Gate مینی کب
 020 7637 2761
 Tottenham Street, W1T 4RW
Urgent Cars مینی کب
 020 7735 8869
 Vauxhall Street, SE11 5LG
Atlas Cars مینی کب
 020 8374 0001
 West Green Road, N15 3PU
West Green مینی کب
 020 8365 1475
 White Hart Lane , N17 8DP
White Lane مینی کب
 020 7387 8888
 White Hart Lane , N17 8DP
Addison Lee مینی کب
     
مـوسیقی   مـوسیقی
 077 5487 4310   آمــوزش رقـص ثریا
 020 7381 9432  
آمــوزش مـوسـیـقـی
 078 2654 5118   آموزش پیانو، ویلون
 0780302 8006
 
آموزش تار، سه تار
 078 0050 1402
 
آموزش تار، سه تار
 077 3732 1762
 
آموزش خصوصی گیتار
 077 6699 5874  
شیرین آوا - نقاشی، خط
 077 5337 6273  
هنـر کده نقاشی وحـیـد
     
عـمـده فـروشـی   پـخـش مـواد غـذائـی
 020 8961 9999
  انجمن - عمده فروشی
 020 0000 0000
  پـگـاه - عمده فروشی
 020 8241 2083
  چیکا - عمده فروشی
 020 8963 0012
  مـاهان - عمده فروشی
 020 8951 1402
  سبزیجات و حبوبات منجمد