نیازمندیهای لندن - شرکتها و موسسات ایرانی

نـیـازمـنـدیـهـا
کتاب زرد لندن - راهنمای مشاغل ایرانیان انگلستان Yellow Pages
London Travel Agency London Travel Agency Ltd.
35 Norman Court, Nether Street, London N3 1QQ
Tell: 020 8346 1660 - 075 3163 2111
www.LondonTravelAgency.co.uk
 آژانس مسافرتی لـندن
 020 8741 8000
http://www.iranair.co.uk/ ایران ایر - لندن
 020 8563 8050
  ایران ایر - فرودگاه لندن
     
شــرکـتهـا   شــرکـتهـا - مـوسـسات
 020 8816 8442
  نقشه های ساختمانی
 075 4548 4224
  آرشیتکت - فخری مقدم