نیازمندیهای لندن - تبلـیغات - تلفـن راه دور - ترجمه - تصادفـات و بیمه - تعـمـیرات

نـیـازمـنـدیـهـا
کتاب زرد لندن - راهنمای مشاغل ایرانیان انگلستان Yellow Pages
London Travel Agency Bazar London
35 Norman Court, Nether Street, London N3 1QQ
Tell: +4477 3537 1946
www.bazarlondon.com
 سـایت تبلیغاتی لـنـدن بـــازار لـنـدن
تـعـمیـرات   تـعـمیـرات
 0800 242 5558
  تعمیر کامپیوتر
 0800 323 7488
  تعمیر قالی - قالیشوئی
 020 8997 8095
  تعمیرگاه اتومبیل
 020 8560 7222
 APS Auto Service      تعمیرگاه اتومبیل
 020 8438 6337
  تعمیر یخچال
     
تـلـفـن / ارتباطات   تـلـفـن / ارتباطات
 0870 092 1091
  پرسپولیس
 020 8759 9769
  پیشرو
 020 8434 0561
  گلدن فون
 0845 080 0555
  ای دی ان
 020 7514 1797
  تل تو ایران
 020 7099 0375
  UK کال
 020 7099 0375
  تلفن به ایران
     
تـرجـمـه   تـرجـمـه
 020 9381 1088
  ترجمه آریا
 020 8421 5138
  ترجمه ادیب
 020 7602 0102
  ترجمه پرشین
 020 8748 9397
  دارالترجمه ساتراپ
 020 7431 8239
  ترجمه پـول
 020 8998 8236
    ترجمه سمندر
 020 8275 0631   ترجمه شفیعی
 020 7624 9499   ترجمه فرخ
 020 7727 4236   ترجمه فریس
 020 8803 5980   ترجمه وفا
 018 9547 0318
 Translation House - دکتر مریم تقوی
خانه ترجمه
     
تـصـادفـات - بیـمـه تـصـادفـات - بیـمـه
تـصـادفـات - بیـمـه
 0800 855 2011
  Alfa  بیمه و تصادفات
 020 8962 3400
 Capital Claim    بیمه و تصادفات
 020 8900 9574
 G & M Claim   بیمه و تصادفات
 020 8459 8809
 Expert Lawyers   بیمه و تصادفات
 020 8826 1379
 Levens   بیمه و صادفات
 020 8202 8442
  بیمه و تصادفات عزیزی
 020 8838 0011   Swift بیمه و تصادفات
 020 8343 2727  Acccident Centre  بیمه و تصادفات
 0800 047 0940  Accident Line  بیمه و تصادفات
 020 7233 5511  Singhania Co.  بیمه و صادفات
 020 8342 7070  Erasan & Co.  بیمه و تصادفات
 020 7993 8500  C M Claim  بیمه و تصادفات
 020 8655 2614  Street Claim  بیمه و تصادفات
 020 7993 8500  EU Accident  بیمه و تصادفات
 0800 298 0895   ACHL بیمه و تصادفات
 020 7193 5585   بیمه و تصادفات بلخ
 020 8200 4786  Platinum Accident  بیمه و صادفات