نیازمندیهای لندن - زیبایی - آرایش و زیبایی - جراحی زیبایی

نـیـازمـنـدیـهـا
کتاب زرد لندن - راهنمای مشاغل ایرانیان انگلستان Yellow Pages
 020 8868 0555
 Doctors Makeover - دکـتر جهانگیر تـقی پـور
کلینیک جراحی و زیبائی
 020 7372 4433
  Lemoge Clinic - دکـتر شیـرافکن
کلینیک جراحی و زیبائی
     
تـلـفــن    آرایـش و زیبـائـی
 020 8960 4242
  Look آرایـش و ریبـائـی
 020 8203 5881
  سالن آرایش و زیبایی استودیو
 020 8969 8187
  امــروز
 020 8960 5555
  آرایش حمید
 020 8458 3888
  سالن آرایش و زیبایی الگانس
 020 8903 6178
  سالن زیبایی پـامـیــر
 020 7372 5339
  پـرسـیـس
 020 8567 3275
  پـیـام
 020 8265 3822
  سالن آرایش و زیبایی تـارا
 020 8427 1973
  تـتــو
 020 7431 1214
  دبـورا
 020 8732 2920
  دنـیــا
 079 8478 7104
  روحـا بـیـوتـی
 079 8201 8612
  سالن آرایش و زیبایی  زن
 020 7624 0229
  رژ
 020 8203 8060
  ژالــه
 020 8732 2920
  سـارا
 020 7352 8811
  سـالـن آرایش کـینگـز
 020 8958 6666
  سـمـیـرا
 020 8455 8206
  شـیـوا
 079 6954 5871   سالن آرایش و زیبایی عـروس
 020 8446  5262
  Glamour گـلامـور
 020 7244 8765
  مــریـم افـضـلی
 020 7586 8606
  مــونـامــو
 020 8441 1717
  مـیـس پـوش
 020 7376 3682
  نـایـا
 020 8959 1299   نــدا
 020 7431 5959
  نـکیسا
 020 8959 1299
  نـیـو لــوک
 020 8951 3503
  ونــوس
 020 8441 9782
  ولـی جـوان
 020 7419 9601
  هـایـدی اسـتـودیـو
 020 7388 8881
  ISISپـوست و زیبـائـی
 020 8748 2420
  Chic Touch
 020 8202 8555
  Restyle Hair