مـراکز خـریـد, کـالا و خـدمات

صرافی لندن

 
  فروش ارز و حواله   خرید ارز  

لندن

  شرکتیTT بانکیTT اسکناس   بانکیTT اسکناس ارز
  36000 35000 33600   33300 32300 پوند
  --- 29900 28700   28450 27600 یورو
  --- 25300 24300   24100 23400 دلار
قیمت سایر ارزها = نرخ برابری ارزهای معتبر سایر

صرافی لندن

 
فـروش ارز و حـواله   خـرید ارز  

تهران

کارمزدTT
بانکیTT اسکناس   بانکیTT
اسکناس ارز
+ 0% 25300 25100   24562 24300 دلار
+ 0% 29900 29650   29010 28700 یورو
+ 0% 35000 34700   33950 33580 پوند
--- --- 6830   6690 --- درهم

صرافی لندن - نرخ سکه

  قیمت سکه  
  تومان 10,950,000 آزادی - جدید  
  تومان 10,650,000 آزادی - قدیم  
  تومان 5,750,000 آزادی - نیم  
  تومان 3,550,000 آزادی - ربع  
  تومان 2,250,000 آزادی - گرم  

صرافی لندن - نرخ جهانی طلا